از همه دانش آموزان خوبم که همیشه مایه دلگرمی من هستند کمال تشکر را دارم و برایشان آرزوی موفقیت در همه مراحل زندگی را دارم .


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 29
بازدید دیروز : 41
بازدید هفته : 550
بازدید ماه : 2240
بازدید کل : 53457
تعداد مطالب : 217
تعداد نظرات : 994
تعداد آنلاین : 1


Alternative content1 - ذرات سازنده ی کدام ترکیب زیر مولکول است؟

 الف) اتانول                   ب) نمك خوراكی              ج) کلسیم کربنات                      د) مس سولفات

 كدام ماده زیر خاصیت اسیدی ندارد ؟

 الف ) سركه             ب ) آسپرین                        ج ) جوش شیرین                            د ) جوهر نمك

 ایزوتوپها در تعداد كدام ذرات باهم تفاوت دارند ؟

الف ) الكترونها                 ب ) نوترونها                   ج ) پروتونها          د ) پروتون و الكترون

 مدل اتمی كدام یك از دانشمندان زیر به مدل منظومه شمسی شبیه است؟

الف ) رادرفورد                    ب ) تامسون                                 ج ) دالتون                            د ) بور

 خواص شیمیایی یك عنصر به كدام عامل زیر بستگی دارد؟

الف ) عددجرمی          ب ) تعداد نوترونها              ج ) عدد اتمی                     د ) تعداد الكترونها

 - کدام ماده زیر تركیب یونی می باشد؟

الف)متان                    ب)ضدیخ                     ج)سدیم كلرید                        د)آمونیاك

7 –   درهسته اتمی 39 ذره وجود دارد اگر این اتم20 نوترون داشته باشد چند الكترون به دور این هسته می چرخد ؟

 الف)  19                    ب) 20                      ج) 10                    د)  39

 نوترون توسط چه كسی كشف شد ؟

الف ) تامسون                   ب ) رادرفورد                     ج ) چادویك                            د ) دالتون

 كدام تركیب زیر از تخمیر مواد غذایی به دست می آید ؟

الف ) آمونیاك                    ب ) سولفوریك اسید                 ج ) اتانول                    د ) اتیلن گلیكول

10  كدام ماده زیر الكترولیت نیست ؟

الف ) محلول آب نمك         ب )  آب خالص               ج ) سركه                 د ) هیدروكسید سدیم

11 - برای تشکیل فسیل شرایطی لازم است،کدام یک از عوامل زیر مانع تشکیل فسیل می شود ؟

 الف. مواد نفتی        ب. جانداران تجزیه کننده    ج. صمغ درختان      د. ذرات نرم ودانه ریز

12 - مناسب ترین شرایط تشکیل فسیل کدام است ؟

الف. یخچال های طبیعی  ب. خاکسترهای آتشفشانی   ج.رسوبات دریایی    د. شیره های گیاهی   

13 - کدام یک از عوامل زیر جهش زا می باشد ؟

الف. مواد شیمیایی         ب. مواد دارویی           ج. اشعه ایکس               د. همه موارد

14 - کدام یک از جانداران زیر  مدت بیش تری برروی کره زمین ساکن بوده اند ؟

الف. پرندگان              ب. انسانها                     ج. ماهی ها               د. نرم تنان

15 -  در کدام گزینه ترتیب پیدایش گیاهان در روی زمین درست نشان داده شده است ؟

الف. جلبک ها- سرخس ها- باز دانگان -گیاهان گلدار     

 ب. سرخس ها- جلبک ها- باز دانگان – گیاهان گلدار 

ج. سرخس ها- باز دانگان– گیاهان گلدار-جلبک ها        

د. باز دانگان -  سرخس ها- گیاهان گلدار - جلبک ها

16 - در مقایسه دولایه رسوبی،لایه ای که فسیل های آن دارای تنوع کم تر و مربوط به جانورانی ساده تر است، ........... می باشد.

 الف. ضخیم تر است        ب. جدیدتر است            ج. قدیمی تر است          د.دانه ریزتراست

17 - در میان کدام نوع سنگ امکان تشکیل فسیل می باشد ؟     

الف. مر مر                ب. گنیس                     ج. بازالت                 د. آهک

18 - ستاره های زرد رنگ چه دمایی دارند ؟

6000 درجه                   3000 درجه                        20000 درجه                      35000 درجه

19 - در كدام مورد جزایر قوسی تشكیل می شود؟

الف :ورقه های دور شونده   

ب: برخورد  ورقه های اقیانوسی    

 ج: برخورد ورقه های قاره ای    

د:برخورد ورقه های قاره ای و اقیانوسی

20 – چه گازی 25 درصد مواد خورشید را تشكیل می دهد  ؟

الف - هیدروژن                     ب -   اكسیژن                       ج -   هلیم                      د -   نیتروژن

21 – كدام جمله غلط است ؟

الف – ستاره های آبی بیشترین دما را دارند                      ب – عطارد و زهره قمر ندارند

ج – صفات اكتسابی ارثی نمی شوند                                  د – سرخسها اولین گیاهان روی زمین بودند.

22 –  چه عواملی بر مقدار كار موثرند ؟

الف ) زمان                   ب ) نیرو                  ج ) جابجایی                    د ) ب و ج

23 – واحد یا یكای اندازه گیری انرژی كدام است ؟

الف ) نیوتون                    ب ) ژول                      ج ) وات                   د ) كیلوگرم

24 – به توانایی انجام كار چه می گویند ؟

الف ) توان                ب ) نیرو                      ج ) انرژی                           د ) مزیت مكانیكی  

 

 

 

 + نوشته شده در دو شنبه 4 ارديبهشت 1391برچسب:,ساعت 21:20 توسط ادیب پورعبیات |

 

1. فرمول شيميايي يك ماده چه اطلاعاتي به ما نمي دهد؟

     الف)‌نوع عناصر سازنده ي ماده                   ب) تعداد اتم هاي به كار رفته از هر عنصر    

     ج) تعداد كل اتم هاي موجود در يك مولكول     د) حالت ماده  

  2.در فرمول شيميايي  C6H12O6 چند نوع عنصر به كار رفته است؟

     الف) 12                           ب) 6                          ج) 3                               د) 1  

  3 . در فرمول شيميايي Ca(OH)2 نسبت تعداد اتم ها به عناصر كدام است؟  

     الف) 5/3                         ب) 2/3                        ج) 3 /5                            د)2/4  

  4. اتم هاي سازنده ي كدام ماده ي زير با هم تفاوت ندارند؟

    الف) CO                         ب) Co                         ج) CO2                            د)NO2 

5. كدام ماده زير در طبيعت به سه حالت گاز، مايع و جامد يافت مي شود؟

    الف) آب                          ب) الكل                       ج) كربن دي اكسيد                     د) متان  

  6. دو مولكول آب داراي چند اتم اكسيژن مي باشد؟

    الف) 1                           ب) 2                              ج) 3                           د) 4  

  7. كدام عنصر زير در حالت عادي مي تواند با چهار عنصر ديگر پيوند شيميايي برقرار كند؟

   الف) نيتروژن                   ب) كربن                          ج) هيدروژن                   د) اكسيژن  

  8. نيرويي كه اتم ها را در يك مولكول محكم كنار هم نگه مي دارد كدام است؟

   الف) تركيب مولكولي         ب) پيوند يوني           ج) تركيب يوني                 د) پيوند كووالانسي  

  9. كدام پيوند كووالانسي نيست؟

   الف) H-H                     ب) O=O                 ج)NN                          د) Na-Cl  

  10. كدام يك از مواد زير داراي پیوند يوني است؟

   الف) 2CaCl                   ب) 3NH                   ج) H2O                   د)CO2

  11. چه عاملي مولكول هاي آب را در كنار هم قرار مي دهد؟

   الف) پيوند كووالانسي       ب ) پيوند هيدروژني           ج) پيوند يوني          د) تركيب مولكولي  

  12. در كدام يك از مواد زير تركيب مولكولي تشكيل نمي شود؟  

   الف) HF                           ب) KCl                               ج) H2O                  د)3NH  

  13. در كدام مورد زير مولكول ها جدا از هم ديده نمي شوند؟

  الف) H2O                           ب) 2MgCl                        ج) 3NH                          د)HF  

  14.كدام ماده ي زير به عنوان حلال در صنعت به كار مي رود؟

  الف) آمونياك                       ب) اتيلن گليكول                 ج) اتانول                       د) تفلون
15. كدام يك از موارد زير گازي است كه به طور مستقيم به عنوان كود شيميايي مصرف مي شود؟

الف) اتانول                    ب) آمونياك                     ج) اتيلن گليكول                        د) تفلون
16. اگر يك اتم خنثي يك الكترون از دست بدهد، چه چيزي تشكيل مي شود؟
 الف) گاز                        ب) يون                         ج) اسيد                        د) مولكول
17. به چه ذره اي يون گفته مي شود؟ ذره اي كه .........
 الف)‌تعداد نوترون هاي آن با پروتون هايش برابر است    

 ب) تعداد الكترون هاي آن با پروتون هايش برابر نيست
 ج) تعداد الكترون هاي آن با توترون هايش برابر نيست   

 د) تعداد نوترون هاي آن 5/1 برابر تعداد پروتون هايش است

18 – عامل اصلي ايجاد تركيب يوني در نمك طعام كدام است؟
  الف) نيروي جاذبه بين بارهاي الكتريكي همنام            ب) نيروي جاذبه بين بارهاي غيرهمنام         ج) نيروي دافعه بين بارهاي الكتريكي همنام   د) نيروي دافعه بين بارهاي الكتريكي غيرهمنام

19 – رسانايي الكتريكي كدام گزينه زير از بقيه بيشتر است؟
   الف) آب مقطر             ب) آب معمولي                   ج) آب نمك                  د) محلول شكر در آب
20 – يون 13
Al+3 با كدام يون زير از نظر تعداد الكترون برابر نيست؟

21 – در جدول زير به جاي علامت سؤال چه اعدادي به ترتيب قرار مي گيرد؟

 

 

 

يون

عدد اتمي

عدد جرمي

تعداد الكترون

تعداد نوترون

X3-

?

22

?

12

الف) 10 و13                   ب) 13 و 10                   ج) 10 و 10                          د) 22 و 12
22 – ذره اي كه تعداد الكترون هاي آن با تعداد پروتون هايش برابر نباشد ......نام دارد.
الف) ايزوتوپ                   ب) راديو اكتيو                  ج) يون                              د) اتم
23- محلول كدام ماده در آب تورنسل را به رنگ قرمز در مي آورد؟ (كنكور تيزهوشان)

  الف) H2O2                    ب) 3NH                         ج) NaCl                               د) CO2  

  24 – محلول كدام ماده در آب الكتروليت قوي است؟

  الف) اسيد استيك          ب) الكل                      ج) هيدوركسيد سديم               د) شكر  

25 – كدام مورد زير از خواص اسيدها نمي باشد؟

  الف)‌جريان برق را از خود عبور مي دهند                 ب) مزه اي ترش دارند               

  ج) با بازها واكنش مي دهند                          د) غيرالكتروليت اند  

26 – فنول فتالئين در آب ليمو به چه رنگي در مي آيد؟  

  الف) سرخ                    ب) بي رنگ                         ج) آبي                               د) زرد

  27 – از اثر اسيدها و بازها بر هم چه ماده اي به دست مي آيد؟

  الف) خنثي                   ب) نمك                               ج) آب                              د) ب و ج  

 28 – واكنش حاصل از تأثير اسيدها و بازها بر هم چه نام دارد؟ واكنش ........شدن.

  الف) خنثي                    ب) اسيدي                     ج) قليايي                              د) بازی

  29 – كدام يك از گزينه هاي زير عامل اسيدي است؟

   الف)  +Na                    ب)  +H                  ج)   - Cl                         د) - OH

  30 - كدام يك از گزينه هاي زير عامل بازي (قليايي) مي باشد؟

   الف)   - OH                 ب)   +H                  ج) - Cl                          د) +Na  

   31 – PH كدام يك از موارد زير اسيد قوي تر است؟

   الف) آب خالص             ب) شير                      ج) خون                                د) سركه  

  32 - كدام يك از موارد زير اسيد قوي تري است؟

   الف) اسيد معده              ب) آبليمو                  ج) سركه                            د) شير  

 33 – PH محلول A برابر 4 و محلول B برابر 11 مي باشد. كدام گزينه در مورد اسيدي و بازي بودن دو ماده درست است؟

   الف) هر دو اسيد             ب) هر دو باز                 ج) A اسيد و B باز              د) A باز و B اسيد  

  34 – كدام گزينه درست است؟ ماده اي با PH برابر با .......است.

الف) 2، يك اسيد ضعيف     ب) 13 ، يك باز قوي        ج) 1، يك باز قوي است        د) 7، يك اسيد قوي


 

 

 

 + نوشته شده در دو شنبه 4 ارديبهشت 1391برچسب:,ساعت 21:14 توسط ادیب پورعبیات |
نفرات برتر آبان ماه پایه هشتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول متوسطه )
دانش آموزان برتر آبان ماه پایه هفتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول متوسطه )
دانلود جزوه ی دوم شیمی هفتم
دانلود جدول تناوبی عناصر برای آندروید
دانش آموزان برتر مهرماه درس علوم تجربی کلاس های هفتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول )
دانش آموزان برتر مهرماه درس علوم تجربی کلاس های هشتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول )
دانلود کتاب علوم هشتم متوسطه ( دورة اول )
دانلود کتاب علوم هفتم متوسطه ( دوره اول ) همراه با آخرین تغییرات
پاورپوینت علوم پیشرفته ی نوبت دوم
تصاویر برنامه ی سفره ی غذایی
دانلود کتاب علوم هشتم متوسطه
تور مجازی بازدید از معدن سنگ معدن آهن چاه گز
تصاویر متحرک علمی سری پنجم
تصاویر متحرک علمی سری چهارم
تصا.یر متحرک علمی سری سوم
تصاویر متحرک علمی سری دوم
ویدئوی اختصاصی هنر نمایی آقای فاضلی دبیر هنر شاهد طلوع بهمن
پاورپوینت آزمایشگاه علوم تجربی
سرگرمی فوتبالی 1
سرگرمی فوتبالی
اطلاعیه
پاورپوینت تغذیه سالم
دانلود کتاب علوم هفتم توسطه برای موبایل
دانش آموزان برتر دی ماه کلاس سوم یک درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
دانش آموزان برتر دی ماه کلاس کلاس های هفتم متوسطه درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
مشاهده ی نمودار تحلیل و بررسی آزمون پیش نوبت کلاس های هفتم
دانش آموزان برتر آذرماه کلاس کلاس های هفتم متوسطه درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
پاورپوینت علوم پیشرفته
تصاویر متحرک فوتبالی
تماشای زمین از ایستگاه فضایی
عبور 150 کیلو ولت برق از چوب
کلیپ زیبای خورشید از نزدیک
دانلود پاورپوینت آلودگی هوا
تبریک
قابل توجه والدین گرامی
قابل توجه گروه های علمی کلاس های هفتم متوسطه
پاورپوینت بسیار زیبای درس اول علوم سوم راهنمایی
دانش آموزان برتر آبان ماه کلاس سوم یک درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
دانش آموزان برتر آبان ماه کلاس های هفتم درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
بازی شلیک موشک
بازی زیبای هواپیمای محافظ
بازی آنلاین تخریب پل
بازی انلاین ساخت پل 2
انتقال کربن دی اکسید در خون
فعالیت درون سلول
رنگی شدن گل سفید با آب رنگی
بادکردن بادکنک با گرم کردن شیشه
به پرواز در آوردن کیسه ی چای
گرفتن باکتری توسط گلبوب سفید
شیمی 0
اتم 1
تغییرات مواد 1
فیزیک 0
انرژی 1
موج 1
زمین شناسی 0
ساختار زمین 1
زیست شناسی 0
نمونه سؤالات 0
تست سوم راهنمایی 2
سؤالات دوم راهنمایی 3
دانلود نمونه سؤال 1
معرفی کتاب 1
پرسش و پاسخ 2
گالری تصاویر آموزشی 2
تصاویر متحرک علمی 5
دانلود محتوای درسی 11
آزمایش های ساده 2
تصاویر جانوران 1
پیام برای دانش آموزان 14
تصاویر پس زمینه 5
چگونه درس بخوانیم ؟ 1
سرگرمی 18
کاریکاتور 3
آزمایشگاه مجازی 4
علوم و قرآن 2
علوم و فضا 0
علوم و پزشکی 0
علوم و انرژی 1
علوم و محیط زیست 0
علوم و ارتباطات 0
علوم و مکانیک 0
آیا می دانستید ؟ 2
خاطرات دانش آموزی 1
13 آبان 1
نرم افزار مورد نیاز 2
مجموعه های آموزشی 2
ارتباط با والدین 1
نمره های دانش آموزان 1
22 بهمن 2
پاورپوینت دانش آموزان 8
کلیپ های علمی 46
روزمعلم 1
تصاویر به یاد ماندنی 3
کتاب های الکترونیک 11
معرفی پاورپوینت 2
آموزش کامپیوتر 1
تصاویر زیبا 1
نصیحت بزرگان 2
تصاویر میکروسکوپ 9
خطای دید 1
تدریس آنلاین 2
بازی فکری آنلاین 23
تست هوش 2
ویترین 8
گروه های علوم 0